دقیقا شغل چیست؟

تابحال تعاریف متعددی از شغل شده واما اینکه “دقیقا شغل چیست؟” موضوعی است که باید کمی با توجه بهش نگاه کنیم برای مثال: شغل بخشی از زندگی انسانهاست که استقلال و رشد شخصی را به همراه دارد. انسانها بخش مهمی از منابع سازمانی هستنداما برای …